Tehnički menadžment 180 i 240 ECTS

 I godina 180 i 240 ECTS
 Zimski semestar 
  Naziv predmeta  Fond ECTS
 Matematika I 3+2 7
 Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 3+2 6
 Informatika 2+2 6
 Socijologija poslovanja 2+2 6
 Osnove ekonomije 2+2 5
 Ukupno: 24 30
 Ljetnji semestar
  Naziv predmeta  Fond ECTS
 Osnove mašinstva  2+2 7
 Mehanika sa otpornošću meterijala 2+2 7
 Matematika II 2+2 7
 Osnove elektrotehnike 3+2 7
 Engleski jezik za tehničke nauke I 1+2 2
 Ukupno: 21 30


 II godina 180 i 240 ECTS
 Zimski semestar 
  Naziv predmeta  Fond ECTS
 Mašinski materijali 2+2 7
  Logistika proizvodnje 2+2 7
 Poslovne komunikacije 2+2 7
 Ekonomika preduzeća 2+2 7
 Engleski jezik za tehničke nauke II 1+1 2
 Ukupno: 20 30
 Ljetnji semestar
  Naziv predmeta  Fond ECTS
 Mašinski elementi 2+2 6
 Organizacija proizvodnje 2+1 6
 Tehnički menadžment  2+2 6
 Statistika 2+2 7
 Izborni predmet I 2+2 5
 Ukupno: 21 30

Napomena: Od tri (3) ponuđena izobrna predmeta studenti u 4. semestru odaviru i upisuju u indeks jedan (1) predmet.
  Naziv izbornih predmeta
 Opšta energetika
 Računarsko upravljanje
 Mjerenja u industriji 


 III godina - 180 ECTS
 Zimski semestar 
  Naziv predmeta  Fond ECTS
  Mašinske konstrukcije 2+2 7
  Fleksibilna proizvodnja 2+2 7
  Inženjerska grafika 2+2 7
  Projektni menadžment 2+2 7
  Engleski jezik za tehničke nauke III 1+1 2
 Ukupno: 20 30
 Ljetnji semestar
  Naziv predmeta  Fond ECTS
  Izborni predmet III 3+2 6
  Izborni predmet IV 3+2 6
  Izborni predmet V 3+2 6
  Stručna praksa 5 5
  Završni rad trogodišnjeg studija  5+0 7
 Ukupno: 25 30

Napomena: Od šest (6) ponuđena izborna predmeta studenti u 6. semestru odabiru i upisuju u indeks tri (3) predmeta.
  Naziv izbornih predmeta
 Uvod u pravo EU 
 Preduzetništvo
  Poslovna etika
 Automatika i automatizacija u proizvodnji 
 Informacioni sistemi u proizvodnji I menadžmentu 
 Upravljanje kvalitetom 

 III godina - 240 ECTS
 Zimski semestar 
  Naziv predmeta  Fond ECTS
  Mašinske konstrukcije 2+2 7
  Fleksibilna proizvodnja 2+2 7
  Inženjerska grafika 2+2 7
  Projektni menadžment 2+2 7
  Engleski jezik za tehničke nauke III 1+1 2
 Ukupno: 20 30
 Ljetnji semestar
  Naziv predmeta  Fond ECTS
  Izborni predmet III 3+2 5
  Izborni predmet IV 3+2 5
  Izborni predmet V 3+2 5
  Stručna praksa 5 5
  Elektronsko polovanje 2+2 7
 Ukupno: 25 30

Napomena: Od šest (6) ponuđena izborna predmeta studenti u 6. semestru odabiru i upisuju u indeks tri (3) predmeta.
  Naziv izbornih predmeta
 Uvod u pravo EU 
 Automatika i automatizacija u proizvodnji 
  Preduzetništvo
 Upravljanje kvalitetom 
 Poslovno i radno pravo 
 Poslovna etika 
 Informacioni sistemi u proizvodnji I menadžmentu

USLOVI ZA UPIS NA ČETVRTU GODINU STUDIJA
U četvrtu godinu studija se mogu upisati:
-studenti koji su završili prvi ciklus studija u trogodišnjem trajanju (180 ECTS bodova) sa ili bez obaveze polaganja dodatnih ispita a sve u skladu sa Zakonom i aktima VPTŠ;
- studenti koji nisu završili prvi ciklus studija u trajanju od tri godine se mogu upisati na četvrtu godinu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i u skladu sa aktima Škole.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA ČETVRTU GODINU
STUDIJSKI PROGRAM: TEHNIČKI MENADŽMENT

 IV godina - 240 ECTS
 Zimski semestar 
  Naziv predmeta  Fond ECTS
  Projektovanje komponenti sklopova i mehanizama 3+2 7
  Proizvodne tehnologije 3+2 7
  CAD - Računarom podržano konstruisanje 2+3 8
  Pneumatika i hidraulika 2+2 8
 Ukupno: 24 30
 Ljetnji semestar
  Naziv predmeta  Fond ECTS
  Alati i pribor 2+3 7
  CAM - računarom podržana proizvodnja/td> 2+3 7
  Izborni predmet 3+2 6
  Završni rad četverogodišnjeg studija 0+5 10
 Ukupno: 25 30

Napomena: Od dva (2) ponuđena izborna predmeta studenti odabiru i upisuju u indeks jedan(1) predmet.
  Naziv izbornih predmeta
Specijalne mašine i mehanizmi
Tehnologije zavarivanja i termičke obrade
Električne mašine, instalacije i postrojenja