Poslovna ekonomija 180 i 240 ECTS

 I godina - 180 i 240 ECTS
 Zimski semestar 
  Naziv predmeta  Fond ECTS bodovi
  Osnove poslovne ekonomije I 3+2 7
  Poslovna matematika 3+2 7
  Poslovna informatika 2+2 7
  Socijologija poslovanja 2+2   2 
  Poslovno računovodstvo I 3+2 7
 Ukupno: 21 30
 Ljetnji semestar
  Naziv predmeta  Fond ECTS bodovi
  Osnove poslovne ekonomije II 2+2 7
  Poslovna statistika 2+2 7
  Osnove menadžmenta 3+2 7
  Poslovno računovodstvo II 3+2 7
  Poslovni engleski jezik I 1+2 2
 Ukupno: 20 30


 II godina - 180 i 240 ECTS
 Zimski semestar 
  Naziv predmeta  Fond ECTS bodovi
  Osnove marketinga 2+2 7
  Ekonomika preduzeća 2+2 7
  Poslovne komunikacije 2+2 7
  Upravljanje i kontrola troškova 3+2 7
  Poslovni engleski jezik II 1+2 2
 Ukupno: 19 30
 Ljetnji semestar
  Naziv predmeta  Fond ECTS bodovi
  Elektronsko poslovanje 2+2 7
  Preduzetništvo 3+2 7
  Poslovne finansije 2+2 7
  Izborni predmet I 2+2 5
  Izborni predmet II 2+2 5
 Ukupno: 21 30

Napomena: Od četiri (4) ponuđena izobrna predmeta studenti u 4. semestru odabiru i upisuju u indeks dva (2) predmeta.
  Naziv izbornih predmeta
 Osnove i tehnike osiguranja
 Finansijska tržišta i berze 
 Uvod u pravo EU
 Finansijsko izvještavanje
 Poslovno pravo


 III godina - 180 ECTS
 Zimski semestar 
  Naziv predmeta  Fond ECTS bodovi
  Međunarodna ekonomija 3+2 7
  Poslovna logistika 2+2 7
  Strategijski menadžment 2+2 7
  Upravljanje projektima 2+2 7
  Poslovni engleski jezik III 1+2 2
 Ukupno: 19 30
 Ljetnji semestar
  Naziv predmeta  Fond ECTS bodovi
  Izborni predmet III 2+2 6
  Izborni predmet IV 2+2 6
  Izborni predmet V 2+2 6
  Stručna praksa 5 5
  Završni rad trogodišnjeg studija 5+0 7
 Ukupno: 17 30

Napomena: Od pet (5) ponuđenih izborna predmeta studenti u 6. semestru odabiru i upisuju u indeks tri (3) predmeta.
  Naziv izbornih predmeta
 Marketing usluga 
 Poreski sistemi i primjena 
 Poslovno bankarstvo
 Upravljanje rizciima u osiguranju 
 Globalna ekonomija i poslovna diplomatija 

 III godina - 240 ECTS
 Zimski semestar 
  Naziv predmeta  Fond ECTS bodovi
  Međunarodna ekonomija 3+2 7
  Poslovna logistika 2+2 7
  Strategijski menadžment 2+2 7
  Upravljanje projektima 2+2 7
  Poslovni engleski jezik III 1+2 2
 Ukupno: 19 30
 Ljetnji semestar
  Naziv predmeta  Fond ECTS bodovi
  Izborni predmet III 2+2 6
  Izborni predmet IV 2+2 6
  Izborni predmet V 2+2 6
  Stručna praksa 0 5
  Krizni menadžment 3+2 7
 Ukupno: 16 30

Napomena: Od šest (6) ponuđenih izborna predmeta studenti u 6. semestru odabiru i upisuju u indeks tri (3) predmeta.
  Naziv izbornih predmeta
 Marketing usluga 
 Poreski sistemi i primjena 
 Poslovno bankarstvo
 Upravanje rizicima u osiguranju 
 Globalna ekonomija i poslovna diplomatija 


NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA ČETVRTU GODINU
STUDIJSKI PROGRAM: POSLOVNA EKONOMIJA 240 ECTS

 IV godina - 240 ECTS
 Zimski semestar 
  Naziv predmeta  Fond ECTS bodovi
   Preduzetništvo i upravljanje malim i srednjim preduzećima 2+2 7
  Istraživanje tržišta 2+2 7
  Organizaciono ponašanje 3+2 8
  Menadžment javnog sektora 3+2 8
 Ukupno: 18 30
 Ljetnji semestar
  Naziv predmeta  Fond ECTS bodovi
  Metodologija naučnog istraživanja 3+2 7
  Menadžment ljudskih resursa 3+2 7
  Izborni predmet 3+2 6
  Završni rad četverogodišnjeg studija 0 10
 Ukupno: 15 30

Napomena: Od četiri (4) ponuđena izbornih predmeta studenti u 8. semestru odabiru i upisuju u indeks jedan (1) predmet.
  Naziv izbornih predmeta
Specijalno računovodstvo
 Poslovna etika
Upravljanjem kvalitetom sa poznavanjem robe