Bezbjednosni menadžment - 180 i 240 ECTS

 I godina - 180 i 240 ECTS
 Zimski semestar 
  Naziv predmeta  Fond ECTS
 Sociologija 3+2 6
 Uvod u pravo 3+2 6
 Ekonomske osnove bezbjednosti 3+2 6
 Osnovi bezbjednosti 3+2 6
 Osiguranje imovine i lica 3+2 6
 Ukupno: 25 30
 Ljetnji semestar
  Naziv predmeta  Fond ECTS
 Socijalna patologija 3+2 7
 Uvod u menadžment 3+2 7
  Odnosi s javnošću 3+2 7
 Krivično pravo 3+2 7
 Engleski jezik I 1+1 2
 Ukupno: 23 30


 II godina - 180 i 240 ECTS
 Zimski semestar 
  Naziv predmeta  Fond ECTS
 Teorija kriza i konflikta 3+2 7
 Krivično-procesno pravo 3+2 7
 Uporedni modeli bezbjednosne zaštite lica i imovine 3+2 6
 Specijalno fizičko vaspitanje kao aspekt bezbjednosti 3+2 4
 Sistemi bezbjednosti 3+2 6
 Ukupno: 25 30
 Ljetnji semestar
  Naziv predmeta  Fond ECTS
 Kriminalistika 3+2 7
 Organizovani kriminalitet 3+2 7
  Bezbjednost u sportu 3+2 6
 Izborni predmet I 2+2 5
 Izborni predmet II 2+2 5
 Ukupno: 24 30

Napomena: Od pet (5) ponuđena izobrna predmeta studenti u 4. semestru odaviru i upisuju u indeks dva (2) predmeta.
  Naziv izbornih predmeta
 Engleski jezik II
 Psihologija sa psihologijom kriminala
 Ekološka bezbjednost
 Sistemi fizičko tehničke zaštite
 Elektronsko poslovanje


 III godina - 180 ECTS
 Zimski semestar 
  Naziv predmeta  Fond ECTS
 Međunarodna bezbjednost 3+2 6
 Bezbjednosni menadžment  3+3 6
 Kriminalistička taktika 3+2 6
 Specijalno fizičko vaspitanje kao aspekt bezbjednosti II 3+2 5
 Obezbjeđenje i zaštita ličnosti  2+2 6
 Ukupno: 24 30
 Ljetnji semestar
  Naziv predmeta  Fond ECTS
 Teorija države i prava 3+2 5
  Izborni predmet III 2+2 5
  Izborni predmet IV 2+2 5
  Izborni predmet V 2+2 5
 Završni rad trogodišnjeg studija 7+0 10
 Ukupno: 24 30

Napomena: Od pet (5) ponuđena izborna predmeta studenti u 6. semestru odabiru i upisuju u indeks tri (3) predmeta.
  Naziv izbornih predmeta
 Strategijski menadžment
  Uvod u pravo EU
 Energetska bezbjednost
 Upravljanje rizicima u osiguranju
 Organizacija i poslovi policije 

 III godina - 240 ECTS
 Zimski semestar 
  Naziv predmeta  Fond ECTS
 Međunarodna bezbjednost 3+2 6
 Bezbjednosni menadžment  3+3 6
 Kriminalistička taktika 3+2 6
 Specijalno fizičko vaspitanje kao aspekt bezbjednosti II 3+2 5
 Obezbjeđenje i zaštita ličnosti  2+2 6
 Ukupno: 24 30
 Ljetnji semestar
  Naziv predmeta  Fond ECTS
 Teorija države i prava 3+2 5
  Izborni predmet III 2+2 5
  Izborni predmet IV 2+2 5
  Izborni predmet V 2+2 5
 Krizni menadžment  3+2 10
 Ukupno: 22 30

Napomena: Od pet (5) ponuđena izborna predmeta studenti u 6. semestru odabiru i upisuju u indeks tri (3) predmeta.
  Naziv izbornih predmeta
 Strategijski menadžment
  Uvod u pravo EU
 Energetska bezbjednost
 Upravljanje rizicima u osiguranju
 Organizacija i poslovi policije 

USLOVI ZA UPIS NA ČETVRTU GODINU STUDIJA
U četvrtu godinu studija se mogu upisati:
-studenti koji su završili prvi ciklus studija u trogodišnjem trajanju (180 ECTS bodova) sa ili bez obaveze polaganja dodatnih ispita a sve u skladu sa Zakonom i aktima VPTŠ;
- studenti koji nisu završili prvi ciklus studija u trajanju od tri godine se mogu upisati na četvrtu godinu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i u skladu sa aktima Škole.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA ČETVRTU GODINU
STUDIJSKI PROGRAM: BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT

 IV godina - 240 ECTS
 Zimski semestar 
  Naziv predmeta  Fond ECTS
  Bezbjednost podataka i informacija 3+3 8
  Osnove forenzike 3+3 8
  Specijalno fizičko vaspitanje kao aspekt bezbjednosti III 3+3 7
  Ustavno pravo i zaštita ljudskih prava 3+3 7
 Ukupno: 24 30
 Ljetnji semestar
  Naziv predmeta  Fond ECTS
  Metodologija naučnog istraživanja 4+3 7
  Privatna bezbjednost 4+3 7
  Izborni predmet 3+3 6
  Završni rad četverogodišnjeg studija 0 10
 Ukupno: 20 30

Napomena: Od dva (2) ponuđena izborna predmeta studenti u 8. semestru odabiru i upisuju u indeks jedan (1) predmet.
  Naziv izbornih predmeta
Međunarodna policijska saradnja
Industrijska bezbjednost