Nova poslovna saradnja između VPTS Doboj i VUSI Bugarska
Datum: 22.10.2017.

Visoka poslovno tehnička škola Doboj (VPTŠ Doboj) je 17.10.2017. godine zaključila Sporazum o poslovnoj saradnji sa Visokom školom bezbednosti i ekonomije iz Plovdiva, R. Bugarska (VUSI), a sporazum su potpisali doc. dr Ladin Gostimirović, direktor VPTŠ Doboj i prof. Georgi Manolov, rektor VUSI.
Sporazumom o poslovnoj saradnji je predviđeno ostvarivanje poslovne saradnje kroz zajedničku i samostalnu aktivnost obje strane potpisnice uz angažovanje naučnih, stručnih i drugih potrebnih potencijala oba subjekta u ostvarivanju ciljeva u obrazovnim, edukativnim, naučnim i stručnim procesima koje će sprovoditi. VPTŠ Doboj i VUSI Plovdiv će svoju saradnju bazirati na organizovanju savjetovanja, okruglih stolova, priređivanju naučnih i stručnih skupova, promocija i drugih oblika saradnje u cilju jačanja kapaciteta obrazovnog procesa i unapređenja međunarodne saradnje. Dogovoreno je zajedničko učešće u realizaciji raznih međunarodnih projekata koji, između ostalog, podrazumijevaju i razmjenu studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja.
VPTŠ Doboj, kao akreditovana visokoškolska ustanova, u kontinuitetu radi na jačanju međunarodne saradnje kao bitnog faktora za unapređenje kvaliteta obrazovnog procesa sa ciljem dostizanja evropskih vrijednosti kvaliteta u visokom obrazovanju
Uzimajući u obzir bogato iskustvo VUSI Plovdiv u realizaciji projekata finansiranih iz predpristupnih fondova EU i opredijeljenost VPTŠ da postane respektabilna visokoškolska ustanova prepoznatljiva u regionu i šire, smatramo da će realizacija dogovorenih aktivnosti iz ovog sporazuma doprinijeti unapređenju obrazovnog procesa obiju strana.
Ovim Sporazumom Visoka poslovno tehnička škola Doboj dodatno unapređuje svoju međunarodnu saradnju i jača svoj položaj u regionu pa i šire, a što je jedan od glavnih strateških ciljeva menadžmenta škole.
Opredijelivši se za jačanje međunarodne saradnje kako bi išli u korak sa razvojem kvaliteta visokog obrazovanja u Evropi, VPTŠ je uspostavila poslovnu saradnju sa mnogim visokoškolskim ustanovama iz regije i šire, čime postaje sve prepoznatljivija na ovim prostorima. Konkretni vidovi multilateralne međunarodne saradnje su i učešća VPTŠ u apliciranju i realizaciji projekata finansiranih iz fondova EU (Erasmus plus, IPA2 i drugi). Zahvaljujući navedenoj saradnji i naši studenti su prepoznatljiviji na tržištu rada i obrazovanja u EU.


Ljetnja škola
Datum: 20.02.2017.

Dragi studenti,
i ove godine Poslovna škola PAR organizuje ljetnju internacionalnu školu pod nazivom "Jedri i uči" koja za cilj ima da kroz jedan inovativan način omogući sticanje novih znanja iz područja vođenja (leadership) i inovativnog turizma ploveći prelijepom Hrvatskom obalom.

Program ima dva karaktera i to edukativni i zabavni. Edukativna komponenta ovog programa fokusira se na sticanje znanja o vođenju(leadership) i inovativnom turizmu, a sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Zabavni ili turistički dio programa posebno je iskustvo za svakog pojedinca koja bi trebala poslužiti kao inspiracija za razvoj novih ideja, ali i odmor na lijepom jadranu.

Program u ljetnjoj školi uključuje teme kao što su unaprijeđenje organizacijskih sposobnosti, razni stilovi vođenja i komunikacije, interakcijasa razvojem ideja na polju inovativnog turizma.

Ovaj program traje od 15. do 22 jula 2017. godine. Početna tačka je Trogir, koji je upisan u UNESCO-ov popis svjetske kulturne baštine, doakle će se učesnici brodom uputiti na otoke Vis, Brač i Hvar.

Za sve zainteresovane moguće dostaviti na provjeru nastavni plan i program ljetnje škole.

Rok za prijavu je 1. mart 2017. godine, a više informacija o ovom programu možete pronaći na službenoj web stranici sailandlearn.org. Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nedoumica obratite se na adresu valentina.janjetic@par.hr ili broj telefona +385 51 327 037


UGOVOR IZMEĐU VPTŠ DOBOJ I AMERIČKOG KULTURNOG CENTAR
Datum: 14.10.2016.

Visoka poslovno tehnička škola i Američki kulturni centar Doboj potpisali su Ugovor o poslovno tehničkoj, obrazovnoj i kulturnoj saradnji koji omogućava nastavnicima, saradnicima i studentima VPTŠ korištenje on-line biblioteke elibraryusa, elektronskih knjiga Kindle, literature na engleskom jeziku iz oblasti ekonomije, sociologije, demokratije, računarskih i tehničkih nauka.

Cilj ove saradnje je organizovanje zajedničkih stručnih i naučnih predavanja, stručnih skupova, ostavarivanje zajedničkih projekata i učešća na međunarodnim projektima, organizovanje zajedničkih prezentacija, predavanja i učešće studenata VPTŠ Doboj na predavanjima koje organizuje Ambasada SAD u BiH.


Oglas za posao
Datum: 19.09.2016.

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH
ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH DOBOJ
Ozrenskih srpskih brigada br. 5A, Doboj
Telefon: 053/227-007

O G L A S
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

- VKV varilac sa radnim iskustvom
Prednost imaju lica sa iskustvom u bravarskim poslovima
Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

Prijave se mogu slati na e-mail: halilovic.suljo@gmail.com ili putem pošte na adresu: Visoka poslovno tehnička škola, za Akademiju varenja, Ozrenskih srpskih brigada 5A, 74000 Doboj.
U prijavi navesti lične podatke, radno iskustvo (gdje je stečeno i koliko je vremenski trajalo) i ostale podatke relevantne za navedeni posao.


Dokument za pripremu prijemnog ispita
Datum: 02.06.2016.

Dragi studenti,
na našoj stranici u rubrici Studentska > Dokumenti možete pronaći pripremne testove i pitanja za predstojeće prijemne ispite.

Srećno


Obavještenje
Datum: 20.06.2014.

Obavještavamo sve zainteresovane studente i đake da mogu koristiti literaturu kao i prostorije čitaonice kojom raspolaže Visoka poslovno tehnička škola Doboj.


Obavještenje
Datum: 17.06.2014.

Visoka poslovno tehnička škola Doboj je potpisala ugovor o saradnji sa Regionalnim klubom IPA ( International Police Associoation )Sarajevo, članovima udruženja odobren popust od 10 % (deset posto) prilikom upisa na VPTŠ Doboj, na svim studijskim programima.Obavještenje za studente
Datum: 14.02.2014.

Obavještavaju se studenti VPTŠ Doboj da je izmjenom Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 108/13) došlo do određenih promjena, pored ostalog i u dijelu koji se odnosi i na studente. Izmijenjen je član 49. Zakona kojim je utvrđeno da su ispitni rokovi:

(1) januarsko-februarski, aprilski, junsko-julski, septembarski i oktobarski.
(2) Januarsko-februarski, junsko-julski i septembarski ispitni rokovi sadrže dva ispitna termina.
(3) Aprilski i oktobarski ispitni rokovi sadrže jedan ispitni termin, s tim da se oktobarski ispitni rok mora završiti najkasnije do 15. oktobra.
(4) Studenti imaju pravo polagati ispite u oba ispitna termina propisana stavom 2. ovog člana.
Takođe, je došlo do izmjena u pogledu određenih pitanja koja regulišu status apsolventa, što je regulisano u članu 49. tačka 9, 10 i 11 kojima je utvrđeno:
(9) Apsolventski staž na prvom ciklusu studija traje dvije godine od isteka posljednje godine studija. (10) Izuzetno od stava 1. ovog člana, visokoškolska ustanova može organizovati ispitne rokove za apsolvente svakog kalendarskog mjeseca, izuzev jula i avgusta, sa po jednim ispitnim terminom.
(11) Po isteku apsolventskog staža, student ima pravo da polaže ispite uz naknadu troškova.
VPTS i Tehnološki univerzitet Brno
Datum: 10.12.2013.

Visoka poslovno - tehnička škola iz Doboja i češki Tehnički univerzitet iz Brna potpisali su danas sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji koji će dobojskoj visokoj školi omogućiti izlazak na tržište fondova Evropske unije.

Direktor Visoke poslovno - tehničke škole iz Doboja Ladin Gostimirović rekao je Srni da potpisivanje sporazuma predstavlja iskorak u kvalitetu obrazovanja i omogućava studentima nastavak školovanja i dodatnu edukaciju u Češkoj, kao i mogućnost izdavanja dvojnih diploma.
Realizacijom ovog sporazuma dvije visokoškolske ustanove uvode razmjenu diploma što u praksi znači da bi studenti nakon završetka našeg fakulteta ujedno mogli dobiti diplomu Tehničkog univerziteta iz Brna i na taj način nesmetano učestvovati na tržištu rada zapadne Evrope, izjavio je Gostimirović.
On je naglasio da ova obrazovna ustanova formira Institut za tehnički menadžment sa namjerom da razvija naučno istraživanje i omogući izlazak na tržište evropskih pristupnih fondova.

Jaroslav Vesely, profesor na Tehničkom univerzitetu u Brnu, izjavio je da je ovo jedan od načina da se iskoriste češka iskustva i kontakti u ostvarivanju i realizaciji projekata sa Evropskom unijom i njenim predpristupnim fondovima.
Obavještenje za studente III godine
Datum: 02.09.2013.

Dragi studenti,
za sve vas koji uskoro prijavljujete diplomski rad na završnoj godini, objavili smo uputstvo za prijavu diplomskog rada u rubrici Studensta služba -> Dokumenti
Vaš VPTS web team


Odluka o sufinansiranju troškova izrade i odbrane diplomskog (završnog) rada
Datum: 31.07.2013.

Odluka o sufinansiranju troškova izrade i odbrane diplomskog (završnog) rada četvorogodišnjeg studija

Član 1.
Ovom Odlukom se reguliše učešće studenata u sufinansiranju troškova koje VPTŠ Doboj ima u toku izrade i odbrane diplomskog (završnog) rada četvorogodišnjeg studija. Pod troškovima smatra se: a) nadoknada za rad mentora; b) nadoknada za rad komisije za odbranu diplomskog rada; c) troškovi izrade diplome i dodatka diplomi i d) ostali troškovi koji su usko vezani za predmetni diplomski rad.

Član 2.
Ova Odluka se odnosi na studente koji pohađaju četvrtu godinu studija na bilo kom studijskom programu na Visokoj poslovno tehničkoj školi Doboj, a prethodno su diplomirali na nekom od trogodišnjih studijskih programa ove Visoke škole.

Član 3.
Student na koga se odnosi član 2. ove Odluke plaća 200,00 KM za sufinansiranje troškova navedenih u članu 1. ove Odluke i uplaćuje jednokratno na žiro račun VPTŠ Doboj. Kopiju uplatnice priložiti uz Molbu za odobrenje mentora i teme za izradu diplomskog rada.

Član 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će istaknuta na oglasnoj tabli VPTŠ Doboj.

Direktor
Mr Ladin Gostimirović
Pristup novom sistemu eVPTS
Datum: 11.07.2013.

Dragi studenti,
da bi bili u mogućnosti da pristupite novom informacionom sistemu potrebno je da posjetite adresu: e.vpts-doboj.info, te da kao početne podatke za pristup koristite Vaš broj indeksa i šifru.
Molim Vas da dobro vodite računa da broj indeksa bude napisan identično, kao i lozinka, te da je izuzetno bitno korištenje velikih i malih slova.
Ukoliko budete imali problem sa prijavom javite se našoj službi za podršku na broj telefona: 053 208 602
Sretno sa novim eVPTS sistemom