Nastavno osoblje
Odgovorni nastavnici u zimskom semestru u školskoj 2018/19.godini:

Poslovna ekonomija – 180 i 240 ECTS

Prva godina 1. Semestar:
1.Osnove poslovne ekonomije I – profesor visoke škole dr Dragan Janjušić
2.Poslovna matematika – Prof. dr Nikola Tomašević + asis. mr Aleksandar Kršić
3.Poslovna informatika - Doc. dr Kristijan Kuk, asistent Tijana Paunović,
4. Poslovno računovodstvo I – Prof. dr Dragan Vukasović,

Druga godina 3. Semestar:
1.Poslovno pravo – profesor visoke škole dr Jagoda Nedić,
2.Ekonomika preduzeća – profesor visoke škole dr Dragan Janjušić, pred. v.š. Milan Tadić
3.Poslovne komunikacije – prof. dr Aleksandar Grubor, asis. Jasminka Ahmetašević
4.Upravljanje i kontrola troškova – Prof. dr Dragan Vukasović
5.Poslovni engleski jezik II – nastavnik engleskog jezika Mladen Radulović

Treća godina 5. Semestar:
1.Međunarodna ekonomija – profesor visoke škole dr Darko Vasilić
2.Poslovno bankarstvo – profesor visoke škole dr Dejan Gligović, asistent Danijela Popadić
3.Strategijski menadžment –Doc. dr Ladin Gostimirović, dr Sreto Aleksić
4.Upravljanje projektima – profesor visoke škole dr Dejan Gligović, asistent mr Milan Tadić
5.Poslovni engleski jezik III - nastavnik engleskog jezika Mladen Radulović

Poslovna ekonomija – 240 ECTS

Četvrta godina 7. Semestar:
1.Preduzetništvo i upravljanje malim i srednjim preduzećima– prof. visoke škole dr Dragan Janjušić
2.Istraživanje tržišta - Doc. dr Ladin Gostimirović+ asis Jasminka Ahmetašević
3.Organizaciono ponašanje - profesor visoke škole dr Dejan Gligović, asis Jasminka Ahmetašević
4.Menadžment javnog sektora – Doc. dr Ladin Gostimirović, asis mr Jasminka Ahmetašević

Tehnički menadžment – 180 i 240 ECTS

Prva godina 1. Semestar:
1.Matematika 1 – Prof. dr Nikola Tomašević, asist. Aleksandar Kršić
2.Tehničko crtanje i nacrtna geometrija – prof. visoke škole Milorad Poljašević, dr Vlastimir Pejić
3.Informatika - Doc. dr Kristijan Kuk, asistent Tijana Paunović,
4.Osnove ekonomije – profesor visoke škole dr Dragan Janjušić

Druga godina 3. Semestar:
1.Mašinski materijali – profesor visoke škole Milorad Poljašević, asistent dr Slobodan Manojlović
2.Organizacija proizvodnje- Prof. visoke škole dr Slobodan Živkucin
3.Poslovne komunikacije – prof. dr Aleksandar Grubor, asis. Jasminka Ahmetašević
4.Mjerenja u industriji – profesor visoke škole dr Saša Đekić,
5.Engleski jezik za tehničke nauke II - nastavnik engleskog jezika Mladen Radulović

Treća godina 5. Semestar:
1. Mašinske konstrukcije – profesor visoke škole dr Milorad Poljašević, asistent dr Vlastimir Pejić
2.Fleksibilna proizvodnja – Prof. visoke škole dr Vlastimir Pejić
3.Automatika i automatizacija u proizvodnji– profesor visoke škole dr Milorad Poljašević + prof. visoke škole dr Slobodan Manojlović,
4.Projektni menadžment – Prof. visoke škole dr Dejan Gligović, asistent mr Jasminka Ahmetašević
5.Engleski jezik za tehničke nauke III - nastavnik engleskog jezika Mladen Radulović

Tehnički menadžment – 240 ECTS

Četvrta godina 7. Semestar:
1.Projektovanje komponenti sklopova i mehanizama – prof. dr Slobodan Manojlović
2.Proizvodne tehnologije – profesor visoke škole dr Milorad Poljašević, asis dr Vlastimir Pejić,
3.Električne mašine, instalacije i postrojenja - prof. visoke škole dr Saša Đekić,
4.Pneumatika i hidraulika – Prof. visoke škole dr Slobodan Manojlović

Bezbjednosni menadžment – 180 i 240 ECTS:

Prva godina 1. Semestar:
1.Uvod u pravo – prof. visoke škole dr Jagoda Nedić
2.Ekonomske osnove bezbjednosti – prof. visoke škole dr Dragan Janjušić, asis mr Milan Tadić
3.Osnovi bezbjednosti –, Prof. visoke škole dr Ahmed Kico, asistent Željko Kršić
4.Osiguranje imovine i lica – prof. visoke škole dr Jagoda Nedić

Druga godina 3. Semestar:
1.Krivično – procesno pravo – Prof. visoke škole dr Rusmir Kozarić,
2.Uporedni modeli bezbjednosne zaštite lica i imovine – prof visoke škole dr Siniša Đukić, asist. Željko Kršić
3.Specijalno fizičko vaspitanje kao aspekt bezbjednosti 1 – doc. dr Veselin Bunčić
4.Sistemi bezbjednosti –Prof. visoke škole dr Ahmed Kico, asistent Dalibor Damjanović

Treća godina 5. Semestar:
1.Međunarodna bezbjednost - prof. visoke škole dr Ahmed Kico, asistent Željko Kršić
2. Privatna bezbjednost- Prof. visoke škole dr Radislav Jovičić
3.Kriminalistička taktika- prof. visoke škole dr Branko Mandić
4. Specijalno fizičko vaspitanje kao aspekt bezbjednosti 2 – doc. dr Veselin Bunčić
5.Obezbjeđenje i zaštita ličnosti – Prof. visoke škole dr Ahmed Kico, asistent mr Dražan Bojić


Bezbjednosni menadžment – 240 ECTS:

Četvrta godina 7. semestar:
1. Bezbjednost podataka i informacija – Doc. dr Kristijan Kuk, asistent Saša Stanić
2. Osnovi forenzike – doc.dr Nikola Milašinović
3. Specijalno fizičko vaspitanje 3- doc. dr Veselin Bunčić
4. Informatika – Doc. dr Kristijan Kuk, asist. Tijana Paunović

Računarstvo i informatika 240 ECTS

Prva godina 1. Semestar:

1.Matematika 1- Prof. dr Nikola Tomašević, asist. Aleksandar Kršić
2. Informatika- Doc. dr Kristijan Kuk, asist. Tijana Paunović,
3. Osnove računarstva I- profesor visoke škole dr Samir Zildžić, asistent Emanuela Ćurić
4. Engleski jezik I- nastavnik engleskog jezika Mladen Radulović

Druga godina 3. Semestar:
1.Napredno programiranje- Doc. dr Kristijan Kuk, asistent Saša Stanić
2.Osnove računarstva II- Profesor visoke škole dr Samir Zildžić, asistent Emanuela Ćurić
3.Baze podataka- Doc. dr Kristijan Kuk, asistent Petar Milić
4.Arhitektura računara- Doc. dr Kristijan Kuk, asist. Petar Milić

Treća godina 5. semestar:
1. Sigurnost i zaštita informacionih sistema- Doc. dr Kristijan Kuk, asistent Saša Stanić
2. Osnove elektronike- Profesor visoke škole dr Saša Đekić,
3. Računarska grafika- Doc. dr Kristijan Kuk,
4. Poslovne komunikacije- Prof. dr Aleksandar Grubor, asist. Jasminka Ahmetašević

Četvrta godina 7. semestar:
1. Programiranje internet aplikacija- Doc. dr Kristijan Kuk, asistent Saša Stanić,
2. Sistemsko programiranje - Doc. dr Kristijan Kuk, asistent Saša Stanić,
3. Internet tehnologije i programiranje - Prof. visoke škole dr Samir Zildžić, asisTijana Paunović,
4. Projektni menadžment - profesor visoke škole dr Dejan Gligović, asistent mr Milan Tadić.