VISOKA POSLOVNO TEHNIČKA ŠKOLA DOBOJ I VISOKA ŠKOLA BEZBEDNOSTI I EKONOMIJE IZ PLOVDIVA, BUGARSKA ZAKLJUČILE SPORAZUM O POSLOVNOJ SARADNJI


Visoka poslovno tehnička škola Doboj (VPTŠ Doboj) je 17.10.2017. godine zaključila Sporazum o poslovnoj saradnji sa Visokom školom bezbednosti i ekonomije iz Plovdiva, R. Bugarska (VUSI), a sporazum su potpisali doc. dr Ladin Gostimirović, direktor VPTŠ Doboj i prof. Georgi Manolov, rektor VUSI.

Sporazumom o poslovnoj saradnji je predviđeno ostvarivanje poslovne saradnje kroz zajedničku i samostalnu aktivnost obje strane potpisnice uz angažovanje naučnih, stručnih i drugih potrebnih potencijala oba subjekta u ostvarivanju ciljeva u obrazovnim, edukativnim, naučnim i stručnim procesima koje će sprovoditi. VPTŠ Doboj i VUSI Plovdiv će svoju saradnju bazirati na organizovanju savjetovanja, okruglih stolova, priređivanju naučnih i stručnih skupova, promocija i drugih oblika saradnje u cilju jačanja kapaciteta obrazovnog procesa i unapređenja međunarodne saradnje. Dogovoreno je zajedničko učešće u realizaciji raznih međunarodnih projekata koji, između ostalog, podrazumijevaju i razmjenu studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja. VPTŠ Doboj, kao akreditovana visokoškolska ustanova, u kontinuitetu radi na jačanju međunarodne saradnje kao bitnog faktora za unapređenje kvaliteta obrazovnog procesa sa ciljem dostizanja evropskih vrijednosti kvaliteta u visokom obrazovanju.Uzimajući u obzir bogato iskustvo VUSI Plovdiv u realizaciji projekata finansiranih iz predpristupnih fondova EU i opredijeljenost VPTŠ da postane respektabilna visokoškolska ustanova prepoznatljiva u regionu i šire, smatramo da će realizacija dogovorenih aktivnosti iz ovog sporazuma doprinijeti unapređenju obrazovnog procesa obiju strana.
Ovim Sporazumom Visoka poslovno tehnička škola Doboj dodatno unapređuje svoju međunarodnu saradnju i jača svoj položaj u regionu pa i šire, a što je jedan od glavnih strateških ciljeva menadžmenta škole.

Opredijelivši se za jačanje međunarodne saradnje kako bi išli u korak sa razvojem kvaliteta visokog obrazovanja u Evropi, VPTŠ je uspostavila poslovnu saradnju sa mnogim visokoškolskim ustanovama iz regije i šire, čime postaje sve prepoznatljivija na ovim prostorima. Konkretni vidovi multilateralne međunarodne saradnje su i učešća VPTŠ u apliciranju i realizaciji projekata finansiranih iz fondova EU (Erasmus plus, IPA2 i drugi). Zahvaljujući navedenoj saradnji i naši studenti su prepoznatljiviji na tržištu rada i obrazovanja u EU.